Mode:         
Thứ hai, ngày 16/07/2018

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9!

UBMTTQVN CÁC XÃ/ THỊ TRẤN

STT Ảnh đại diện Họ & tên Chức vụ Điện thoại / Email
 
1 Phòng Nguyễn Thị Hồng Phương Chủ tịch UBMT
xã Bình An
 0986805882
nguyenthihongphuong84@gmail.com
2 Trí Lê Văn Thạnh Chủ tịch UBMT
xã Bình Chánh
 0935751453
thanhmattranbc@gmail.com
3 Thạnh Đỗ Đức Thuận Chủ tịch UBMT
xã Bình Đào
 0934988304
ubmttqvnbinhdao@gmail.com
4 Sương Phan Thị Hiệp Chủ tịch UBMT
xã Bình Định Bắc
 01659268070
phanthihiep73@gmail.com
5 Trí Trần Văn Võ Chủ tịch UBMT
xã Bình Định Nam
0967110880
tranvanvo1167@gmail.com
6 Trí Lê Văn Bảy Chủ tịch UBMT
xã Bình Dương
 01696034498
mylebinhduong1984@gmail.com
7 Dõng Nguyễn Văn Linh Chủ tịch UBMT
xã Bình Giang
 0905923225
nguyenvanlinhbinhgiang@gmail.com
8 Trí Trần Tấn Can Chủ tịch UBMT
xã Bình Hải
 0905374258
chutichmtbinhhai@gmail.com
9 An Nguyễn Văn Hoàng Chủ tịch UBMT
xã Bình Lãnh
 0935132122
nguyenhoangmt1990@gmail.com
10 Phi Nguyễn Thị Hoa Chủ tịch UBMT
xã Bình Minh
 0935347611
nguyenhoa.binhminh.1974@gmail.com
11 Trí Phạm Công Quốc Chủ tịch UBMT
xã Bình Nam
 0988231750
congquocbn@gmail.com
12 Phi Đinh Thị Ngân Chủ tịch UBMT
xã Bình Nguyên
 0906460069
nganmattran@gmail.com
13 Trí Hồ Ngọc Đức Chủ tịch UBMT
xã Bình Phú
0982112952
UBMTTQVNBinhphu@gmail.com
14 Trí Trần Ngọc Nhân Chủ tịch UBMT
xã Bình Phục
 01227456792
tranngocnhanbp@gmail.com
15 Trí Lê Hà Chủ tịch UBMT
xã Bình Quế
 0912675692
ubmtxabinhque@gmail.com
16 Trí Trương Quang Ánh Chủ tịch UBMT
xã Bình Quý
 0905468393
longbinhquy1968@gmail.com
17 Phi Huỳnh Thị Hai Chủ tịch UBMT
xã Bình Sa
01677891327
huynhthihai73@gmail.com
18 Trí Trương Văn Ngọc Chủ tịch UBMT
xã Bình Trị
0905762821
mattranbinhtri@gmail.com
19 Phi Trương Thị Thu Hà Chủ tịch UBMT
xã Bình Triều
 01222570710
thuha.binhtrieu@gmail.com
20 Phi Bùi Thị Tường Chủ tịch UBMT
xã Bình Trung
 01288673190
mattranbinhtrung@gmail.com
21 Trí Nguyễn Văn Ánh Chủ tịch UBMT
xã Bình Tú
 0905583415
uybanmattranxabinhtu@gmail.com
22 Trí Nguyễn Thọ Chủ tịch UBMT
Thị trấn Hà Lam
 0935765136
nguyenthoubndtthl@gmail.com
         

BẢN QUYỀN THUỘC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VỆT NAM HUYỆN THĂNG BÌNH
Địa chỉ: tổ 09 - Thị trấn Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.874248 - Fax: 02353.874248
Email: mattranthangbinh@gmail.com
Phát triển bởi UBMT Huyện Thăng Bình

Tổng số lượt truy cập

30131

Đang online

4